02 Nov '22
NOVAFRICA Seminars | Wednesday Alexander Moradi, from Free University of Bozen-Bolzano

Alexander Moradi, from Free University of Bozen-Bolzano, will present his research. 

Alexander Moradi, from Free University of Bozen-Bolzano
  • From 02 November 2022 2:30 PM
  • To 02 November 2022 4:00 PM
  • Location B134