18 Mar '20
NOVAFRICA Seminars | Wednesday Kate Vyborny, Duke University

Nova SBE Research Unit invited 

Kate Vyborny, from Duke University (EUA), will be at Nova SBE for the next Research Seminar. Join us.

Kate Vyborny, Duke University
  • From 18 March 2020 2:30 PM
  • To 18 March 2020 4:00 PM